2021

Uchwała Rady Miasta

Dotacja miesięczna
Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2021

W styczniu 2021 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2021 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2020.
PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Podstawowa kwota dotacji i statyst. liczba uczniów

Metryczka subwencji oświatowej

Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 27.05.2021, 15:00
Dokument oglądany razy: 782
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 16.03.2021