2022

Uchwała Rady Miasta


Dotacja miesięczna
Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2022

W styczniu 2022 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2022 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2021.
PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2021 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Podstawowa kwota dotacji i statyst. liczba uczniów

Metryczka subwencji oświatowej

Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 15.02.2022, 10:31
Dokument oglądany razy: 679
Podpisał: Barbara Oleksiuk
Dokument z dnia: 24.01.2022