Aktualności

To jest archiwalna wersja strony z dnia 21.05.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie nowych informacji dot. Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. 

Informacja 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. biuro Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej będzie nieczynne. 
Dyrektor CUW
Barbara Oleksiuk 
Ostrów Mazowiecka, dnia 3 stycznia 2022 r. 

Informacja 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. biuro Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej będzie nieczynne.
Dyrektor CUW
Barbara Oleksiuk 
Ostrów Mazowiecka, dnia 22 grudnia 2021 r.

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej przypomina, że podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2021/2022 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Zgodnie z zarządzeniem nr 89/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca  2021 r. w roku szkolnym 2021/2022 wnioski wraz z załącznikami – należy złożyć w terminie do 30 września 2021 r.

Więcej informacji na temat programu oraz wnioski wraz załącznikami pod linkiem: Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2020-2022

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

Ostrów Mazowiecka, dnia 21 lipca 2021 r. 


DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
 INFORMUJE O WYNIKU NABORU 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
 
W wyniku zakończenia procedury naboru  na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Agnieszka Krajewska, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęła 1 oferta. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że  kandydat spełnia wymogi formalne określone  w ogłoszeniu o naborze. 
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.
W wyniku postępowania konkursowego p. Agnieszka Krajewska uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Agnieszka Krajewska posiada odpowiednie wyksztalcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości.
                                                                                      
Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

Ostrów Mazowiecka, dnia 31 maja 2021 r.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska 

                                                                                                                          Ostrów Mazowiecka, dnia 17 maja 2021 r.


Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2021


W styczniu 2021 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2021 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2020.
PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 –2022

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.
W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Więcej informacji pod linkiem Wyprawka Szkolna 2020-2022

p.o. dyrektor CUW
Barbara Szczapa

Ostrów Mazowiecka, 25 sierpnia 2020 r.

Załączniki:
  1. s147s1622117800.pdf (27.05.2021, 14:16) - pobrań: 1 225
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 03.01.2022, 09:29
Dokument oglądany razy: 2 046
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 21.05.2021