Deklaracja Dostęności

Ta strona z dnia 22.09.2020, 00:00 została usunięta 02.06.2021, 12:10
Z powodu: błędnie dodana

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej. Trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej, dostosowanej do wymogów wyżej wymienionej ustawy.

• Data publikacji strony internetowej: 2011-01-31

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,

•  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Kulesza, adres poczty elektronicznej, ukulesza@cuw.ostrowmaz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od strony płyty boiska bez możliwości wejścia do budynku osób niepełnosprawnych (schody), drugie od ul. Warchalskiego 3, gdzie znajduje się podjazd dla wózków.

W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

W budynku nie ma windy dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na parkingu obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: cuw@ostrowmaz.pl.


Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 02.06.2021, 12:09
Dokument oglądany razy: 462
Podpisał: Barbara Szczapa
Dokument z dnia: 22.09.2020