O Nas

Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej powstało w wyniku zmiany nazwy Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej (powołanego uchwałą Nr XVIII/114/1991 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 1991 roku) na mocy uchwały Nr XXV/180/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r.
 
Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/242/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2021 r.  Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka zaliczanych do sektora finansów publicznych. 
Jednostkami, o których mowa są:
1) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,
2) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej,
3) Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,
4) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej,
5) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej,
6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej,
7) Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej,
8) Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna w Ostrowi Mazowieckiej.

Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia również wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną miejskich instytucji kultury zgodnie z zawartymi porozumieniami określającymi zakres tej obsługi. 
Jednostkami, o których mowa są:
1) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej,
2) Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
3) Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

Do głównych zadań Centrum należy:

1. pomoc w sporządzaniu projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek;
realizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach;
2. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości ;
4. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
5. obsługa finansowo-księgowa Pracowniczego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obsługiwanych jednostkach, w tym wypłata świadczeń;
6. obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych obsługiwanych jednostek, w tym m.in. rozliczanie płatności za żywienie w przedszkolach miejskich oraz opłat za wychowanie przedszkolne;
7. obsługa bankowa wszystkich rachunków bankowych należących do obsługiwanych jednostek;
8. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;
10.sprawozdawczość (w pełnym zakresie), czyli sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych przewidzianych w obowiązującym prawie, w tym deklaracji podatkowych, deklaracji i innych dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, informacji PFRON;
11. prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników obsługiwanych jednostek kultury oraz pracowników Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Ostrowi Mazowieckiej.
12. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych,
13. obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Centrum;
14. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, w tym baza danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka;
15. naliczanie dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 02.06.2021, 14:53
Dokument oglądany razy: 401
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 21.05.2021