Pracownicy

Renata Muzyka - inspektor ds. księgowości, rmuzyka@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 22

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej miejskich przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie wyodrębnionych rachunków dochodowych oraz kont pomocniczych, w tym obsługa bankowa,

- sprawdzanie dokumentów księgowych przedszkoli pod względem formalno – rachunkowym,

- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej rachunków wyodrębnionych dochodów i wydatków jednostek,

- prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia w przedszkolach,

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS obsługiwanych jednostek, w tym wypłata świadczeń.

Joanna Wójcik - inspektor ds. księgowości, jwojcik@cuw.ostrowmaz.pl, tel 29 67 998 25

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej MDK w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,

- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich instytucji kultury pod względem formalno – rachunkowym,

- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków miejskich instytucji kultury,

- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów, - uzgadnianie zakupów majątkowych w obsługiwanych instytucjach kultury,

- rozliczenia podatku VAT,

- uzgadnianie i przygotowywanie niezbędnych zestawień do sprawozdań dotyczących instytucji kultury,

Barbara Szczapa - specjalista ds. kadrowo-administracyjnych, bszczapa@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych Centrum,

- zamówienia publiczne Centrum,

- rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, inne), 

  - prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, instytucji kultury oraz Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej, 

- prowadzenie bazy danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka,

Marta Rojek - samodzielny referent ds. płacowych, mrojek@cuw.ostrowmaz.pl, tel 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- kompleksowa obsługa wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, w tym obsługa bankowa,

- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,

- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,

- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo- płacowym,

- prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

Urszula Kulesza - samodzielny referent ds. płacowych, ukulesza@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 21

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi wszystkich wypłat wynagrodzeń pracowników miejskich przedszkoli, miejskich instytucji kultury, Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Centrum, w tym obsługa bankowa,

- prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,

- sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,

- sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo – płacowym,

- prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

Marta Jasionowska – starszy księgowy, mjasionowska@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 22

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie kont ogólnych (wydatki budżetowe), w tym obsługa bankowa,

- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych pod względem formalno-rachunkowym,

- przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków jednostek oświatowych,

- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów, zakupów majątkowych w obsługiwanych jednostkach oświatowych.

Anna Laskowska - referent ds. księgowości, alaskowska@cuw.ostrowmaz.pl, 29 67 998 25

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej miejskiej biblioteki i muzeum w zakresie kont ogólnych, oraz wydzielonych rachunków, w tym obsługa bankowa,

- sprawdzanie dokumentów księgowych miejskiej biblioteki publicznej i muzeum pod względem formalno-rachunkowym,

- bieżąca obsługa Systemu Obsługi Kultury (w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie zapotrzebowania środków na inwestycje i wydatki bieżące,

- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kontrahentów.

Agnieszka Krajewska - referent ds. księgowości, akrajewska@cuw.ostrowmaz.pl, tel. 29 67 998 22

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i bankowej obsługiwanych przez Centrum jednostek,

- sprawdzanie i opisywanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

- sporządanie miesięcznych zestawień dochodów i wydatków obsługiwanych jednostek,

- prowadzenie ewidencji składników majątkowych Centrum, obsługa programu inwentarzowego STOCK,

- uzgadnianie zakupów majątkowych Centrum, 

- nadzór nad prawidłowością przeprowadzanych inwntaryzacji w obsługiwanych przez Centrum jednostkach,

- uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych, działających w jednostkach oświatowych i miejskich instytucjach kultury.

Małgorzata Frądczyk - sprzątaczka

Do zakresu obowiązków należy głównie:

- utrzymywanie wzorowego porządku i czystości w pomieszczeniach Centrum,
- bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych w pomieszczeniach toalety, łazienki oraz pomieszczeniu socjalnym,
- zakup środków czystości, papieru toaletowego, ręczników, mydła oraz innych niezbednych sprzętów i artykułów potrzebnych do należytego wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki.

Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 13.05.2022, 15:51
Dokument oglądany razy: 224
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 21.05.2021