Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2023 - 2025

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Informacje podstawowe:

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach  2023–2025 jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

W latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom::

1.      słabowidzący,

2.      niesłyszący,

3.      słabosłyszący,

4.      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6.      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8.      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

 

W latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

W latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • technikum,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym w roku szkolnym:

1) 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

2) 2024/2025 do klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

3) 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

 

Wysokość dofinansowania:

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż:

1) 445 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającego w roku szkolnym:

a) 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,

b) 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,

c) 2024/2025 do klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,

d) 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

2) 390 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

3) 225 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Sposób załatwienia sprawy:


Pomoc jest udzielana na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025.

Wniosek o udzielenie pomocy uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez burmistrza właściwego ze względu na siedzibę szkoły.


 • Wniosek o udzielenie pomocy uczniowi:

1) czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w tym klas dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,

4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

6) szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

7) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o którym mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe


– składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.

 

Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę i szkoły, o której mowa wyżej, zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.


W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.

 

 • Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1)      imię (imiona) i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;

2)      nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku

szkolnym 2024/2025

3)   imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez:

a) dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – adres siedziby tej placówki,

b)      nauczyciela lub pracownika socjalnego – adres siedziby podmiotu będącego jego miejscem pracy;

4)      datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

Do wniosku o udzielenie pomocy składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, dołącza się tę zgodę.

 

Termin składania wniosków do dnia 10 września 2024 r.

 

 

Zakup podręczników:

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.

 

W przypadku indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest:

a)      faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia,

b)      rachunek,

c)      paragon lub

d)      oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.

 

Do oświadczenia, o którym mowa wyżej, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

 

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu zwraca się opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę i adres siedziby szkoły;

3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;

4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu;

5) datę zakupu;

6) podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uzyskać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025.

 Załączniki:
 1. Oświadczenie w sprawie nr konta bankowego (19.06.2024, 13:39) - pobrań: 63
 2. Oświadczenie w sprawie zakupu podręczników (19.06.2024, 13:38) - pobrań: 69
 3. Wniosek (19.06.2024, 13:38) - pobrań: 58
 4. Klauzula informacyjna (19.06.2024, 13:37) - pobrań: 66
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów (19.06.2024, 13:37) - pobrań: 59
 6. Zarządzenie w sprawie terminu składania wniosków (19.06.2024, 13:36) - pobrań: 67
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 19.06.2024, 13:48
Dokument oglądany razy: 477
Podpisał: Barbara Oleksiuk
Dokument z dnia: 19.06.2023