Stanowisko ds. księgowości - maj 2021

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i bankowej obsługiwanych przez Centrum jednostek zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zarządzeniami i wytycznymi w sprawie realizacji planów finansowych i budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie środków budżetowych, w tym rozliczenie podatku VAT,
2) prowadzenie analizy kosztów jednostkowych oraz norm organizacyjnych, finansowych i rzeczowych dotyczących obsługiwanych jednostek,
3) sporządzanie miesięcznych zestawień dochodów i wydatków obsługiwanych jednostek,
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek, w tym w szczególności:
a) organizowanie i prowadzenie obsługi rachunków bankowych, w tym rozliczenie podatku VAT,
b) sprawdzanie i opisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
c) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
d) organizowanie i dokonywanie płatności, za zobowiązania obsługiwanych jednostek,
5) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Centrum, obsługa programu inwentarzowego STOCK,
6) uzgadnianie zakupów majątkowych Centrum, tworzenie zestawień uwzględniające zmniejszenia i zwiększenia majątku Centrum,
7) nadzór nad prawidłowością przeprowadzanych inwentaryzacji w obsługiwanych przez Centrum jednostkach.
8) uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych, działających w jednostkach oświatowych i miejskich instytucjach kultury,
9) prowadzenie rejestru zawieranych umów z zakresu zamówień publicznych Centrum i obsługiwanych jednostek,
10) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek,

Wymagania niezbędne (formalne)
1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe magisterskie o podobnym profilu
2. Minimum 2 - letni ogólny staż pracy.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Znajomość przepisów ustawy: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, kpa.
9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego (w szczególności Word i Excel).


Wymagania dodatkowe
1. Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sferze finansów publicznych.
2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
3. Znajomość programu księgowego VULCAN.
4. Znajomość programu inwentarzowego STOCK.
5. Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
6. Dyspozycyjność.
7. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1. Miejsce świadczenia pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na okres do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), począwszy od 14 czerwca 2021 r.
4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy: PDF, WORD
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne (związane tematycznie ze stanowiskiem ds. księgowości).
6. Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kazimierza Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 21) do dnia 27 maja 2021 r. do godziny 12.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej”.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych.
3. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych.


Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: cuw@ostrowmaz.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
6. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

Ostrów Mazowiecka, 17 maja 2021 r.


Załączniki:
  1. Kwestionariusz Osobowy (27.05.2021, 14:56) - pobrań: 752
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 27.05.2021, 10:56
Dokument oglądany razy: 1 242
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 17.05.2021