Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

To jest archiwalna wersja strony z dnia 25.08.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: poprawienie błędu w tekście 
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 –2022

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

• do kwoty 225 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.

• do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
• w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
• w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
• w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

• do kwoty 445 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek
Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U z 2019 r. poz. 2407), pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Zgodnie z zarządzeniem nr 90/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w roku szkolnym 2020/2021 wnioski wraz z załącznikami – należy złożyć w terminie do 30 września 2020 r.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) nazwę i adres szkoły,
3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023,
4) wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
5) kwotę i datę zakupu,
6) czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Kto wypłaca pomoc
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne – zwrot kosztu zakupu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Środki zostaną przelane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.

Bliższe informacje w sprawie programu można uzyskać w sekretariatach szkół oraz w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Kazimierza Warchalskiego 3, pok. 24 – p. Barbara Szczapa, tel. 29 67 998 24, bszczapa@cuw.ostrowmaz.pl


Załączniki:
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów (02.08.2022, 15:39) - pobrań: 1 988
  2. Klauzula informacyjna (02.08.2022, 15:39) - pobrań: 1 956
  3. Wniosek (02.08.2022, 15:38) - pobrań: 1 997
  4. Oświadczenie w sprawie zakupu podręczników (02.08.2022, 15:37) - pobrań: 1 985
  5. Oświadczenie w sprawie nr konta bankowego (02.08.2022, 15:36) - pobrań: 1 968
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 28.07.2021, 14:18
Dokument oglądany razy: 1 909
Podpisał: Barbara Szczapa
Dokument z dnia: 25.08.2020