Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2020 - 2022

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 –2022

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

 

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

 

• do kwoty 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających:

 • w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

• do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

• w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

• w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

• w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

 

• do kwoty 445 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

• w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U z 2022 r. poz. 1577 tekst jedn. Z dnia 27.07.2022), pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Pomoc, o której mowa odpowiednio w § 4-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227), jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 tekst jedn. z dnia 17.06.2021), albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116).

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 103/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 lipca 2022 r. w roku szkolnym 2022/2023 wnioski wraz z załącznikami – należy złożyć w terminie do 30 września 2022 r.

 

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko ucznia,

2) nazwę i adres szkoły,

3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023,

4) wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

5) kwotę i datę zakupu,

6) czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

Kto wypłaca pomoc

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną – zwrotu kosztu zakupu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

 

Środki zostaną przelane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.

 

Bliższe informacje w sprawie programu można uzyskać w sekretariatach szkół oraz w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Kazimierza Warchalskiego 3, pok. 24 – Barbara Oleksiuk, tel. 29 67 998 24, boleksiuk@cuw.ostrowmaz.pl

 


Załączniki:
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów (02.08.2022, 15:39) - pobrań: 1 988
  2. Klauzula informacyjna (02.08.2022, 15:39) - pobrań: 1 956
  3. Wniosek (02.08.2022, 15:38) - pobrań: 1 997
  4. Oświadczenie w sprawie zakupu podręczników (02.08.2022, 15:37) - pobrań: 1 984
  5. Oświadczenie w sprawie nr konta bankowego (02.08.2022, 15:36) - pobrań: 1 968
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 19.06.2023, 14:23
Dokument oglądany razy: 1 362
Podpisał: Barbara Oleksiuk
Dokument z dnia: 02.08.2022